HOME

O NÁS

NAŠE PRÁCE

CASTING

KONTAKT

BohemiaSOUND - profesionální reklamní studio         
Na rozhlasovém trhu pùsobíme od roku 1992
 
Za dobu našeho pùsobení jsme vytvoøili:
- více než 10.000 rozhlasových reklamních spotù
- nìkolik stovek videoprezentací 
- desítky kompletních zvukových obalù pro celoplošné i lokální rozhlasové stanice
(Evropa 2, Frekvence 1, Rádio Bonton, Info Radio DJ)
 
Šéfem teamu BohemiaSOUND je Karel Kuèera (v souèasné dobì šéfzvukaø
a stanièní hlas rádia Evropa 2).
 
Na reklamním trhu jsme zamìøeni na malé a støední firmy, jimž jsme pøizpùsobili také ceny.
Kvalita práce však vyhovuje i tìm nejvìtším.
Cena reklamního spotu u nás zaèíná již na 2.900.-Kè! (+19% DPH)
 
Dynamický tým lidí v BohemiaSOUND Vám pøipraví rozhlasovou reklamní kampaò, se kterou budete hrát
první ligu. A to od stanovení cílové skupiny, pøes vyhodnocení strategie oslovení zákazníka, tvorbu
scénáøù, casting, až po samotnou realizaci spotù a jejich distribuci.
Vypnout zvuk
Designed and Programmed by: www.online4u.cz 2008